Kartonnen dozen op maat bestellen | DozenProducent.nl

Leveringsvoorwaarden

Privacy
Indien u een profiel heeft aangemaakt worden de volgende gegevens
bewaard: E-mailadres en wachtwoord.
De gegevens in het privé-adresboek.
Een overzicht van vorige orders en de status.
Genoemde gegevens zijn alléén opvraagbaar door de eigenaar van het
profiel.
Adresgegevens (NAW) worden door ons alléén voor de verzending gebruikt.
Deze webshop gebruikt geen gedwongen "cookies".
Deze webshop heeft geen partnerschappen of speciale relaties met
derden. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn doorgevoerd om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die
ontvangen wordt via de site.
Postadressen worden alleen gebruikt om de aankoop te verzenden.
Een telefoonnummer wordt alléén gebruikt om contact op te nemen als dat
nodig is in verband met de bestelling. Deze webshop doet niet aan ongevraagde reclame,
niet via de post, niet per telefoon of e-mail of op welke andere manier dan ook.


Algemene
levering- en betalingsvoorwaarden van Verpakking Industrie Pathuis

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en verkooptransacties van Verpakking Industrie Pathuis van
welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. Ook vallen hier onder alle
toekomstige aanbiedingen en verkooptransacties.

2. STRIJDIGHEID METANDERE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij
Verpakking Industrie Pathuis uitdrukkelijk schriftelijk geheel dan wel
gedeeltelijk hiervan afstand doet. Eventuele inkoopvoorwaarden van de
wederpartij zijn van toepassing indien hiermee uitdrukkelijk
schriftelijk door Verpakking Industrie Pathuis mee is ingestemd. Op
verwijzing naar inkoopvoorwaarden op schriftelijke bestellingen van
derden hoeft Verpakking Industrie Pathuis geen acht te slaan.

3.TOT STANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten zijn pas bindend indien
deze schriftelijke door Verpakking Industrie Pathuis zijn bevestigd,
dan wel nadat Verpakking Industrie Pathuis tot feitelijke levering is
overgegaan. De door Verpakking Industrie Pathuis verstrekte gegevens in
prospectussen, prijscouranten, offertes en ander drukwerk zijn niet
bindend.

4. ANNULERING
Indien de wederpartij een overeenkomst met
Verpakking Industrie Pathuis wenst te annuleren dan is de wederpartij
annuleringskosten verschuldigd, van 15 % van het met de overeenkomst
gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW), vermeerderd met eventuele
transportkosten.

5. PRIJZEN
De prijzen van Verpakking Industrie Pathuis
zijn in Euro, exclusief BTW.

6. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
De door Verpakking Industrie Pathuis opgegeven of overeengekomen levertijd zijn
steeds bij benaderingen en derhalve niet bindend. Indien door
omstandigheden buiten de wil van Verpakking Industrie Pathuis
vertraging in de aflevering ontstaat kan dit geen reden zijn tot
ontbinding van de overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding.

7. VERVOER
Het vervoer van voor wederpartij bestemde artikelen
geschiedt voor risico van wederpartij. Dit vervoer geschiedt op door
Verpakking Industrie Pathuis te bepalen wijze. Het transport geschiedt
niet Franco huis tenzij anders is overeengekomen. Retourzendingen
waarover van te voren geen overleg is gepleegd met Verpakking Industrie
Pathuis, hoeven door Verpakking Industrie Pathuis niet te worden
geaccepteerd.

8. EIGENDOMVOORBEHOUD
a. Door Verpakking Industrie
Pathuis aan wederpartij geleverde artikelen blijven haar
onvervreemdbaar eigendom tot het moment waar op de koopprijs van de
artikelen, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Verpakking
Industrie Pathuis zijn betaald. b. Wederpartij is niet bevoegd de
artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, tenzij
dit gebeurt in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alvorens
betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden. c. Wederpartij is
verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoud bepaling ter kennis te
brengen aan degene aan wie door wederpartij door Verpakking Industrie
Pathuis geleverde artikelen, al dan niet tot zekerheid, in (stil) pand
is gegeven. d. In geval van toerekenbare tekortkoming is de wederpartij
verplicht de goederen op eerste verzoek van Verpakking Industrie
Pathuis terug te geven. De wederpartij zal gecrediteerd worden voor de
marktwaarde van de goederen op de dag van de terugname van de goederen.
e. Wederpartij verleent Verpakking Industrie Pathuis reeds nu het recht
om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar haar
goederen zich bevinden teneinde haar eigendomsrecht uit te kunnen
oefenen. Terugname als bedoeld in dit artikel laat onverlet het recht
van gebruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten.

9. BETALING
a. Betaling dient door de Verpakking Industrie Pathuis te zijn
ontvangen uiterlijk veertien dagen na iedere factuurdatum zonder enige
korting. b. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is hij zonder
verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een half
procent boven de wettelijke rente per maand over het factuurbedrag,
gerekend vanaf veertien dagen na factuurdatum. c. Indien de wederpartij
niet tijdig betaalt, heeft Verpakking Industrie Pathuis het recht
verdere leveringen op te schorten, totdat de afnemer aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.

10. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN ONTBINDING
a. Indien de wederpartij niet stipt aan haar verplichtingen
uit de met Verpakking Industrie Pathuis gesloten overeenkomst voldoet,
is zij in verzuim door het enkele feit van het niet, niet-tijdige of
niet behoorlijke nakoming, en mitsdien zonder dat een
ingebrekestelling, aanmaning of sommatie is vereist. b. Indien de
wederpartij in verzuim is, is Verpakking Industrie Pathuis bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
enkele mededeling aan de wederpartij, en mitsdien zonder dat
rechtelijke tussenkomst is vereist. c. Gelijke bevoegdheid komt
Verpakking Industrie Pathuis toe, indien de wederpartij surséance van
betaling vraagt, failliet wordt verklaard, beslag op haar zaken wordt
gelegd of liquideert. d. Tevens komt deze bevoegdheid aan Verpakking
Industrie Pathuis toe indien gegronde vrees bestaat dat de wederpartij
niet stipt aan haar verplichtingen zal voldoen. e. De ontbinding laat
onverlet gebruikers recht op vergoeding van schade, kosten en
interesten.

11. AANSPRAKELIJKHEID
a. Verpakking Industrie Pathuis is
noch jegens wederpartij nog jegens derden aansprakelijk voor schade,
door welke oorzaak dan ook ontstaan, in verband met door verkoper
geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat
een ander te wijten is een grove schuld of opzet van Verpakking
Industrie Pathuis. b. De wederpartij vrijwaart Verpakking Industrie
Pathuis van alle aanspraken van derden terzake van de door Verpakking
Industrie Pathuis geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan
dat een en andere te wijten is aan grove schuld of opzet van Verpakking
Industrie Pathuis. c. Onverminderd het onder a. bepaalde blijft het
bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag van de
geleverde zaken.

Artikel 12 AFMETINGEN EN TOEGESTANE AFWIJKINGEN
a. Dozen worden binnenwerks gemeten en de maten worden in millimeters
gemeten. Maten worden vermeld in de volgorde: lengte-breedte-hoogte.
Hierbij vormen de lengte en breedte het grondvlak van de doos. b. Platen
worden gedefinieerd als breedte x lengte, waarbij de breedte evenwijdig
loopt aan de richting van de golf. Onder richting van de golf wordt verstaan
de richting van een golfrug of golfdal. c. Op afmetingen van dozen is in elke
richting een afwijking toegestaan van maximaal 5% ten opzichte van de
offerte, met een maximum van 10 millimeter per richting. Eveneens zijn de
aangeboden materiaalkwaliteiten indicatief en gelden hiervoor de gebruikelijke
toegestane afwijkingen. De toegestane afwijking in materiaalsterkte, dikte en
gramgewicht bedraagt ieder 15% ten opzichte van de offerte. d. Bij de beoordeling
of ten aanzien van een levering één van de hiervoor genoemde grenzen is
overschreden, dient ten aanzien van de desbetreffende waarde uit te worden
gegaan van de gemiddelde afwijking van het totaal van de geleverde partij.
e. Ten aanzien van de bestelde aantallen is een afwijking van maximaal 10% ten
opzichte van de offerte toegestaan. f. Bij bedrukking is de klant zelf verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het ontwerp van het drukbeeld en het aangeboden drukbestand.
Tevens dient de klant rekening te houden met de technische beperkingen van de
gekozen druktechniek.

13. RECLAMES
Reclames die niet binnen 8 dagen na
ontvangstdatum van de zaken gemotiveerd en schriftelijk bij Verpakking
Industrie Pathuis zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. In
dat geval worden de zaken geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op overeenkomsten tussen Verpakking Industrie Pathuis en wederpartij is
steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.